Saturday, December 29, 2012

@ಪ್ರಳಯಕೂ ಮುನ್ನಾ@ ಅತ್ತ ಧರಣಿ ಮೈ ಹಸಿ ಹಸಿ , ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮದವೆತ್ತ ಮುಕ್ಕಣ್ಣರಿಗೆ ಮೈಯೇ ಮಹಡಿ ಮಹಲುಗಳ ಅಮಲು... ಮಾನವಂತ ಮುಗುದೆಗೆ ಪ್ರತಿ ನಡೆಗು ಮಡಿಯ ನುಡಿಯೇ ಮುನ್ನುಡಿ .... ಅದೇಷ್ಟು ವರುಷ ಕಾದಾಳು ? ! ಕಂಡಾಳು ?ಕಾಲ್ಧೂಳಿಗೂ ಸಮನಿಲ್ಲದ ಮೃಗ ಮಾನವನ ತುಳಿತ ,? ಸಿಡಿಯುದಿದ್ದರೆ ಸಿಡಿದುಬಿಡು ಸುಡುವಂತೇ ಅವನ... ಸೃಷ್ಠಿಯಾಗಲಿ ಮತ್ತೇ ಹೊಸತನ ದ ಜೀವನ...

@ಪ್ರಳಯಕೂ ಮುನ್ನಾ@ ಅತ್ತ ಧರಣಿ ಮೈ ಹಸಿ ಹಸಿ , ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮದವೆತ್ತ ಮುಕ್ಕಣ್ಣರಿಗೆ ಮೈಯೇ ಮಹಡಿ ಮಹಲುಗಳ ಅಮಲು... ಮಾನವಂತ ಮುಗುದೆಗೆ ಪ್ರತಿ ನಡೆಗು ಮಡಿಯ ನುಡಿಯೇ ಮುನ್ನುಡಿ .... ಅದೇಷ್ಟು ವರುಷ ಕಾದಾಳು ? ! ಕಂಡಾಳು ?ಕಾಲ್ಧೂಳಿಗೂ ಸಮನಿಲ್ಲದ ಮೃಗ ಮಾನವನ ತುಳಿತ ,? ಸಿಡಿಯುದಿದ್ದರೆ ಸಿಡಿದುಬಿಡು ಸುಡುವಂತೇ ಅವನ... ಸೃಷ್ಠಿಯಾಗಲಿ ಮತ್ತೇ ಹೊಸತನ ದ ಜೀವನ...

Friday, December 28, 2012

@ಪ್ರಳಯಕೂ ಮುನ್ನಾ@ ಅತ್ತ ಧರಣಿ ಮೈ ಹಸಿ ಹಸಿ , ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮದವೆತ್ತ ಮುಕ್ಕಣ್ಣರಿಗೆ ಮೈಯೇ ಮಹಡಿ ಮಹಲುಗಳ ಅಮಲು... ಮಾನವಂತ ಮುಗುದೆಗೆ ಪ್ರತಿ ನಡೆಗು ಮಡಿಯ ನುಡಿಯೇ ಮುನ್ನುಡಿ .... ಅದೇಷ್ಟು ವರುಷ ಕಾದಾಳು ? ! ಕಂಡಾಳು ?ಕಾಲ್ಧೂಳಿಗೂ ಸಮನಿಲ್ಲದ ಮೃಗ ಮಾನವನ ತುಳಿತ ,? ಸಿಡಿಯುದಿದ್ದರೆ ಸಿಡಿದುಬಿಡು ಸುಡುವಂತೇ ಅವನ... ಸೃಷ್ಠಿಯಾಗಲಿ ಮತ್ತೇ ಹೊಸತನ ದ ಜೀವನ...

@ಪ್ರಳಯಕೂ ಮುನ್ನಾ@ ಅತ್ತ ಧರಣಿ ಮೈ ಹಸಿ ಹಸಿ , ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮದವೆತ್ತ ಮುಕ್ಕಣ್ಣರಿಗೆ ಮೈಯೇ ಮಹಡಿ ಮಹಲುಗಳ ಅಮಲು... ಮಾನವಂತ ಮುಗುದೆಗೆ ಪ್ರತಿ ನಡೆಗು ಮಡಿಯ ನುಡಿಯೇ ಮುನ್ನುಡಿ .... ಅದೇಷ್ಟು ವರುಷ ಕಾದಾಳು ? ! ಕಂಡಾಳು ?ಕಾಲ್ಧೂಳಿಗೂ ಸಮನಿಲ್ಲದ ಮೃಗ ಮಾನವನ ತುಳಿತ ,? ಸಿಡಿಯುದಿದ್ದರೆ ಸಿಡಿದುಬಿಡು ಸುಡುವಂತೇ ಅವನ... ಸೃಷ್ಠಿಯಾಗಲಿ ಮತ್ತೇ ಹೊಸತನ ದ ಜೀವನ...